BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI
FULL PAPER WRITING RULES
 • Bildiri Başlığı ilk sayfada BÜYÜK harflerle, Arial yazı tipinde 12 punto büyüklüğünde yazılmalı Title of the paper on the first page, in CAPITAL letters, in Arial font, 12 should be written in font size
 • Başlığın altında Arial yazı tipinde 12 büyüklüğünde, italic karakterlerle yazar(lar)ın ad-soyadları yazılmalı. Yazar(lar)ın adının yanında, unvanı, kurum bilgisi, ORCID ID no.su, e-posta adresi yazılmalı Under the title, the name(s) of the author(s) should be written in Arial font, size 12, italic characters. Next to the name of the author(s), title, institutional information, ORCID ID no., e-mail address should be written
 • İkinci sayfada Türkçe bildiri özeti ve anahtar kelimeler (3-5 adet) yazılmalı. Çok isimli yazarlarda yazar adları alt alta yazılmalı. (Arial 12) Turkish abstract and keywords (3-5) should be written on the second page. Too many for named authors, author names should be written below each other (Arial 12)
 • Üçüncü sayfa İngilizce bildiri özeti (abstract) ve keywords (3-5 adet) yazılmalı (Arial 12) Third page English abstract and keywords (3-5 pieces) should be written (Arial 12)
 • Tam bildiri metni özet kısmı hariç 2.500 - 6.000 kelime olmalı Full paper text should be 2.500 - 6.000 words excluding the abstract
 • Bildiri tam metni Arial yazı tipinde 12 punto ile yazılmalı The full text of the paper should be written in Arial font in 12 pt
 • Akademik yazı stiline uygun olmalı. Giriş-tanım metodoloji-bulgu-sonuç-kaynakça gibi kısımları içermeli, günlük dilden uzak olmalı ve akademik bir yapıda olmalı. It should conform to academic writing style. It should include sections such as introduction-definition-methodology-findings-results-citation, should be far from everyday language and should have an academic structure.
 • APA atıf yöntemi (parantez içi atıf) kullanılmalı (bilgi için: https://apastyle.apa.org/ ) APA citation method (parenthetical citation) should be used (for information: https://apastyle.apa.org/ )
 • Satır aralığı 1.15 olmalı Line spacing should be 1.15
 • Sayfa kenar boşlukları üstten, alttan, sağdan ve soldan 2.5 cm olmalı. Page margins should be 2.5 cm from top, bottom, right and left.
 • Bildiri tam metni “İki yana yasla” şeklinde yazılmalı. The full text of the manifesto should read "Lean to one side".
 • Yazı dili İngilizce veya Türkçe olabilir. The language of writing can be English or Turkish.
BİLDİRİ TAM METNİ GÖNDERİM ŞEKLİ
SUBMISSION OF FULL PAPER
Yukarıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanan Bildiri Tam Metni "word” dosya olarak en geç 25 Haziran 2024 günü saat 17:00’a kadar kayit@siddetianlamak.org adresine konu kısmına “Tam Metin – İsim Soyisim – Bildiri Adı” yazılarak e-posta yolu ile gönderilmelidir. The Full Text of the Paper prepared according to the above-mentioned spelling rules should be sent as a "word" file to kayit@siddetianlamak.org by writing "Full Text - Name, Surname and Surname - Title of the Paper" in the subject line until 17:00 on June 25, 2024 at the latest.
BİLDİRİ ÖZET GÖNDERİM KURALLARI
PAPER ABSTRACT SUBMISSION RULES
 • Bildiri özetleri 12 punto olmalı ve timesnew roman yazı tipi ile tek satır aralığı kullanılarak ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Abstracts should be in 12-point font, single-spaced and justified with TimesNew Roman font.
 • Özet metni 250- 300 kelime arasında olmalıdır. The abstract text should be between 250 and 300 words.
 • Başlığın altında araştırmacıların isimleri ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır (Değişik kurumlarda çalışan araştırmacılar için; kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanmalı; rakam, araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir). Below the title, the names of the researchers and the institutions they work in should be written (For researchers working in different institutions; the names of the institutions should be coded with different numbers; the number should be indicated as a superscript next to the name of the researcher).
 • Özet; amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimelerden oluşmalıdır. The abstract should include the aim, materials and methods, findings, conclusion and keywords.
 • Anahtar Kelimeler: En az 4 adet yazılmalıdır. Keywords: At least 4 should be written.
 • Bildiri için iletişim kurulacak sorumlu yazar adı belirtilmelidir. The name of the corresponding author to be contacted for the paper should be indicated.
 • Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır. Papers must not have been published or presented anywhere before.
Sözel ve Poster Bildiri Kuralları
Rules for Oral and Poster Paresentations
Sözel Bildiriler: Oral Presentations
 • Bildiri sunma süresi 15 (on beş) dakikadır. The presentation time is 15 (fifteen) minutes.
Poster Bildiriler: Poster Presentations
 • Posterler 50 cm eninde ve 100 cm boyunda olacak biçimde poster formatında bastırılmış olmalıdır. Posters must be printed in poster format, 50 cm wide and 100 cm tall.
 • Posterdeki yazı ve şekiller bir metre uzaktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır. The text and shapes on the poster should be large enough to be read from one meter away.
 • Posterler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır. Posters must not have been published or presented anywhere before.
 • Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir. The name of the poster presenter should be underlined.
 • Kaynaklar, metin içerisindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içerisinde gösterilmelidir. References should be numbered according to the order of use in the text and should be indicated in parentheses in the text.
 • Kaynaklar metnin sonunda yer almalıdır. References should appear at the end of the text.
 • Olgu sunumlarında; olguda konu olan kişinin kimliğini belirten isim, adres veya kimliğini belli edecek biçimde fotoğraf kullanılmamalıdır. In case presentations, the name, address or photograph of the person who is the subject of the case should not be used in a way that would reveal his/her identity.
Yukarıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanan Bildiri ÖZet Metni "word” dosya olarak kayit@siddetianlamak.org adresine konu kısmına "Bildiri Özet – İsim Soyisim – Bildiri Adı” yazılarak e-posta yolu ile gönderilmelidir. The Abstract Text prepared according to the above-mentioned spelling rules should be sent as a "word" file to kayit@siddetianlamak.org via e-mail by writing "Abstract - Name, Surname - Title of the Paper" in the subject line.